Over PRED

PRED staat voor psychiatrische raad en daad en bestaat uit drie verschillende pilaren.
– WMO ambulante hulpverlening waar de expertise ligt op gespecialiseerde begeleiding bij EPA doelgroep en complexe casuïstiek, consultatie en advies.
– Jeugdwet is onderverdeeld in ambulante hulpverlening en behandeling en diagnostiek.
– Behandelcoördinatie, waar verschillende organisaties ondersteund worden bij het uitzetten en waarborgen van hun zorgklimaat, behandelingen en advies bij complexe casuïstiek.

Missie

Onze hulpverlening richt zich op jongeren en volwassenen die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in hun leven en ontwikkeling of waar forse zorgen om zijn en maar aangeboden zorg tot nog toe mijden. Hun problematiek kan variëren van zwaar tot complex. De hulpverlening die wij bieden heeft raakvlakken met zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs en arbeidstoeleiding. Onze hulpverlening kan worden ingezet, primair voor het welzijn van de cliënt als secundair voor de veiligheid van diens omgeving. Hierop wordt altijd samen met ketenpartners een afgewogen keuze gemaakt. Onze voornaamste missie en ambitie is duurzame stabilisatie realiseren en gezamenlijk met de cliënt verbetering aanbrengen in diens kwaliteit van leven. 

Zodat er meer mogelijkheden ontstaan om een bijdrage te kunnen leveren binnen de maatschappij.

Visie

Het mogen ondersteunen en samenwerken met een cliënt is een voorrecht. De uitgangspositie is ten alle tijden een gelijkwaardige relatie waar het vergroten van autonomie bij de cliënt absoluut is. De regie van het traject ligt dan ook waar mogelijk bij de cliënt en wordt ondersteund bij het tot stand laten komen van zijn eigen ontwikkel plan, Ofwel: Mijn plan. De juiste zorg bieden vereist een diversiteit aan benadering en bejegening stijlen met de gedachten dat elke cliënt identiek is, waarbij de hulpvraag van de cliënt, hun ouders/verzorgers of een derde partij centraal staat en waarbij alle zorg die nodig is wordt ingebracht.

Wanneer blijkt dat er meer nodig is dan er geboden kan worden, zal er altijd een samenwerking tot stand worden gebracht met een van de ketenpartners. Waar de hulpverlening en de ondersteuning van ketenpartners parallel aan elkaar kunnen worden opgezet waar beide elkaar zullen versterken om zo de gezamenlijke doelen te realiseren.